وظايف مديران گروه هاي آموزشي

ارائه برنامه هاي اجرايي براي رشد کمي و کيفي آموزشي و توسعه گروه آموزشي ذيربط، با مشارکت کليه اعضاي گروه و بر اساس طرح جامع راهبردي مرکز.

تدوين و ارائه تقويم و برنامه زمانبندي حضور خود و اعضاء هيات علمي گروه، جلسات و ساير فعاليت های (آموزشي و پژوهشي) مرتبط با گروه آموزشي و اطلاع رساني موثر و شفاف در اين زمينه به رئيس مرکز.

مستند سازي اسناد و سوابق در گروه و ساماندهي و طراحي بانک اطلاعات مدون گروه.

جلب مشارکت اعضاي هيات علمي و کليه همکاران گروه آموزشي در برنامه ريزي ها و توسعه  فعاليت هاي آموزش، پژوهشي و فرهنگي گروه و تصميم  گيري هاي ذيربط.

اجراي طرح ارزيابي دروني در گروه آموزشي بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي و مستند سازي نتايج  آن به طور ادواري به عنوان يکي از مهمترين اسناد برنامه ريزي گروه و ارائه آن به رئيس مرکز.

روزآمد نمودن و بازنگري برنامه هاي درسي، آموزشي گروه و نظارت و اجراي دقيق برنامه هاي درسي مصوب و بازنگري شده با رعايت قوانين مربوط.

برنامه ريزي و تشکيل منظم جلسات گروه و هم انديشي در خصوص تازه هاي علمي با اعضاء هيات علمي و دانشجويان.

برنامه ريزي براي برگزاري سمينارها، ميز گردها، کارگاه هاي آموزشي و دوره هاي کوتاه مدت تخصصي.

پاسخگويي مکتوب، دقيق کارشناسانه و به موقع به درخواستها و مکاتبات ارجاعي از سوي مسئولان مرکز.

مشارکت و همکاري در فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه مرکز.

برنامه ريزي براي جذب نيروي متخصص(هيات علمي و کارشناس) و تلاش در جذب امکانات و تجهيزات مورد نياز و منابع مالي براي گروه آموزشي.

تهيه گزارش عملکرد فعاليت هاي گروه و اعضاي هيات علمي ذيريط در پايان هر سال تحصيلي و در پايان دوره مديريت و ارائه آنها به رئيس مرکز.

توزيع عادلانه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي بين اعضاء هيات علمي گروه (دروس، پايان نامه ها،رساله ها و ساير موارد).

نظارت بر انجام فعاليت ها در گروه و اجراي ضوابط و آيين نامه هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اداري و مالي و ساير مصوبات شوراهاي مرکز.

برنامه ريزي جهت انجام طرحهاي پژوهشي کاربردي و مورد نياز به کمک اعضاي هيات علمي در گروه.

همسو نمودن فعاليت هاي گروه با راهبرد ها و سياستهاي کلان مرکز.

برنامه ريزي و نظارت بر برگزاري به موقع کلاس ها، آزمون هاي ميان ترم و پايان ترم.

برنامه ريزي براي توسعه رشته تحصيلي در گروه و پيشنهاد گرايش هاي کاربردي مورد نياز و ميان رشته اي به رئيس مرکز.

برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت هاي اعضاء هيات علمي گروه به منظور اختصاص وقت مشاوره علمي و فرهنگي و تعامل با دانشجويان.

برنامه ريزي و نظارت بر رعايت اصول ايمني و محيط زيست در فعاليت هاي گروه.

تلاش و ترغيب اعضاي هيات علمي در توليد علم و چاپ و انتشار توليدات علمي(مقاله علمي،پژوهشي علمي ترويجي، کنفرانس ها، تاليف و تصنيف، نقد کتاب، اختراع، جشنوارهاي علمي، هنري،مسابقات بين المللي و....).

برنامه ريزي بهينه براي ارائه دروس آموزشي و نظارت بر ثبت نام دانشجويان در آغاز هر ترم.

رعايت مقررات و قوانين و ضوابط مالي در کسب درآمدها و هزينه کرد.

تهيه و تنظيم برنامه هاي تدريس هر نيمسال تحصيلي رشته ها

آموزش نظري و عملي دانشجويان بر اساس برنامه مصوب

نظارت بر تشکيل کلاس هاي درسي و غير درسي گروه

ايجاد هماهنگي و تلفيق دروس جهت ايجاد توازن بين آنها

رسيدگي اوليه به روابط استاد و دانشجو و کوشش در جهت رفع مشکلات احتمالي

بررسي نيازهاي گروه از نظر نيروي انساني و تجهيز وسايل کارگاهي و آزمايشي و گزارش به رئيس مرکز و پيگيري امور.

تعيين برنامه امتحانات ميان ترم و پايان ترم با همکاري مدرسان گروه

نظارت بر حسن اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم

انجام ساير امور ارجاعي از سوي مرکز.

بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 33
کابران امروز 359
کلیه بازدیدها 392931
دی ان ان evoq