معرفی به استاد

معرفی به استاد :

در صورتیكه برای فراغت ازتحصیل دانشجو تنها یك یا دو درس صرفاً نظری باقیمانده باشد، می تواند امتحان آن درس را از طریق معرفی به استاد بگذارند.

- در صورتی که دانشجو در آخرین نیم سال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری برای فراغت از تحصیل داشته باشد، با تایید شورای آموزشی مرکز و با رعایت سقف واحدهای آن نیم سال ( موضوع تبصره  1 ماده 12 و تبصره 1 ماده 13 ) می تواند خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده در تقویم آموزشی ، امتحان آن درس را از طریق معرفی به استاد بگذراند.

- دانشجو موظف است پس از اطمینان از گذراندن کلیه دروس دوره، تقاضای خود را به آموزش مرکز تحویل نماید.

آموزش و خدمت نظام وظیفه منع قانونی ندارد، ر اختیار کمیسیون بررسی موارد خاص واحد استان می باشد، ولیکن موافقت با افزایش سنوات تحصیلی بیش از دو نیم سال برای تصمیم گیری به شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ارجاع می گردد.

مراحل اخذ دروس معرفی به استاد:

آن دسته از دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی که درس معرفی به استاد اخذ نموده اند برای اخذ دروس معرفی به استاد ذیل طی شود

1. مراجعه به قسمت مدیر آموزش واخذ فرم معرفی به استاد

2.مراجعه به امور مالی وپرداخت هزینه درس معرفی به استاد 

3.مراجعه به امور مدرسین جهت تعیین استاد و تحویل فرم معرفی به استاد

4-مراجعه به اداره آموزش جهت ثبت دروس

5- زمان امتحان 2 هفته پس از گرفتن واحد درس معرفی به استاد اعلام می گردد.

درصورتیکه 2درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود،سقف واحد نباید از 6واحد درسی تجاوز نماید.

اخذ درسی که در سرفصل دفتر برنامه ریزی آموزش مهارتی  به صورت عملی نظری  ویا صرفا عملی  می باشد به صورت معرفی به استاد به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

بدیهی است که درصورت عدم ارائه فرم های مذکور طبق تاریخ های زیر دانشجو موظف به پرداخت هزینه بوده وفراغت از تحصیل نامبرده با تاخیر مواجه می شود و عواقب هر گونه کم توجهی متوجه شخص دانشجو خواهد بود.

همچنین در صورتیکه دانشجو جهت اخذ درس معرفی به استاد در پایان ترم خود مراجعه ننماید و یک یا بیش از یک ترم در این خصوص وقفه ایجاد شود دانشجو ملزم است در سنوات باقی مانده خود برای نیمسال هایی که مراجعه ننموده است مرخصی تحصیلی استفاده کرده و هزینه آن را پرداخت نمایدو در صورت کمبود سنوات مرکز هیچگونه مسئولیتی دراین خصوص نخواهد داشت.

 

بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 16
کابران امروز 342
کلیه بازدیدها 392913
دی ان ان evoq