واحد مالی

بسمه تعالی

 

مدیر مالی  :  آقای مهندس فریدون غلامی

 

فارغ التحصیل رشته مدیریت صنعتی در مقطع کارشناسی

 

سوابق علمی :

 • مدرس دروس حسابداری درمدیریت بانک تجارت استان البرز
 • مدرس دروس حسابداری صنعتی – حسابداری قیمت تمام شده – حسابداری ا نبار- در وزارت نیرو
 • مدرس اصول  حسابداری و حسابداری با کامپیوتر- حسابداري صنعتي ، درجهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف
 • مدرس دروس حسابداري 1 - شركتهاي سهامي- شرکتهای غیرسهامی- مدیریت مالی 1و2 – حسابرسي پیشرفته ، کاربرد کامپیوتردرحسابداری –حسابرسی مالی – حسابرسی دولتی – حسابرسی عملیاتی – حسابداری قیمت تمام شده – حسابرسی عملیاتی – حسابرسی داخلی – حسابرسی فن اوری اطلاعات – تصمیم گیری درامورمالی - حسابرسی مالیاتی در دانشگاه علمي كاربردي واحد  (داروگر- خانه کارگر - کارخانه قند كرج )

   

سوابق اجرایی :

 • حسابدارو مدیرمالی شرکت تولیدی وصنعتی  آذرین
 • حسابدارومدیر مالی شرکت آرموند (مواد غذایی) به مدت
 • حسابدار ومدیر مالی شرکت عمران برداشت دانشگاه آزاد پرند
 • مدیرمالی ومشاورشرکت سانترال بتن
 • مدیرمالی ومشاور شرکت بازتاب راه نوین
 • مدیرمالی ومشاور موسسه علمی آفاق
 • مدیرمالی شرکت بهرو سرمای صنعت
 • مدیرمالی شرکت پاکیزه پلاستیک
 • مدير مالي شركت موزائيك سازان ماهدشت
 • مديرعامل موسسه حسابداري خبره انديشان طاها

"بخشــنامه مـالــی"

شهریه تحصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای کلیه دوره های ترمی و پودمانی مشتمل بر موارد زیر است:

1 - شهریه ثابت که مربوط به تامین بخشی از هزینه های خدمات آموزشی و تجهیز مرکز آموزشی بوده و بدون توجه به تعداد واحداخذ شده،از دانشجو در ابتدای هر ترم یا پودمان تحصیلی دریافت می شود.

2 - شهریه متغیر که مربوط به هزینه های ارائه دروس از قبیل حق التدرس و هزینه لوازم مصرفی و...بوده ومقدار آن با توجه به نوع درس و هزینه های آن برای هر واحد درسی متغیر می باشد به چهار دسته زیر تقسیم می شود:

2 - 1 دروس نظری که به ازای هر واحد 16ساعت تدریس صورت می گیرد.

2 - 2 دروس آزمایشگاهی که مطابق یرنامه درسی مصوب به ازای هر واحد 32تا 48ساعت تدریس صورت می گیرد.

2 - 3 دروس کارگاهی (اعم از عملیات صحرایی،عملیات در صحنه) و پروژه که مطابق برنامه درسی مصوب ،به ازای هر واحد 48تا64 ساعت تدریس صورت می گیرد.

2 - 4 دروس کار آموزی و کارورزی که مطابق برنامه درسی مصوب،به ازای هر واحد 120ساعت ارائه می شود.

3 - حق نظارت دانشگاه 15درصد از کل شهریه (ثابت و متغیر)را تشکیل می دهد که درموقع ثبت نام درهر ترم یا پودمان توسط دانشجوبه حساب دانشگاه جامع واریز می شود(بصورت اینترنتی در پروفایل شخصی دانشجو) 85%از کل شهریه (ثابت و متغیر)طبق شماره حساب که توسط دانشگاه اعلام می گردد می بایست به حساب دانشگاه واریز گردد (دانشجویان موظف هستند تا زمان تسویه کلیه فیش های پرداخت شده را نزد خود نگه دارند).

4 - شهریه ثابت اعلام شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط دانشگاه اعلام وبرای همه دانشجویان اجرا می شود.

5 - هزینه های ارائه خدمات رفاهی وفوق برنامه مانند خوابگاه ،غذا،ایاب و ذهاب،اردوهای فرهنگی وبرنامه های ورزشی فوق برنامه و...براساس تعرفه های جداگانه که توسط مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین می شود از دانشجویان اخذ خواهد شد.

6 - دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند موظف به پرداخت تمام شهریه ثابت آن ترم یا آن پودمان خواهند بود وحق نظارت به میزان15%شهریه ثابت دریافتی می باشد.

7 - دانشجو مهمان موظف است شهریه ثابت ترم یا پودمان تحصیلی مربوط به مرکز مبدا وشهریه متغیر را به مرکز مقصد بپردازد.

8 - شهریه درس معرفی به استاد به ازای هر واحد درسی5%شهریه ثابت یک ترم ،به اضافه شهریه متغیر واحد درس مربوطه،موردمحاسبه قرار خواهد گرفت.

9 - در صورت انتقال دانشجو به مراکز دیگر،کل شهریه تحصیلی برای ترم ها و پودمان های باقی مانده به مرکزمقصد پرداخت خواهد شد ودر این صورت دانشجومکلف به پرداخت شهریه ثابت معادل یک ترم ویا یک پودمان تحصیلی به مرکز مبدا خواهد بود.

10 - از دانشجویان سایر دانشگاهها (به غیر علمی کاربردی)که بصورت مهمان در مراکز آموزشی علمی کاربردی می باشند  شهریه کامل (شامل شهریه ثابت و متغیر یک پودمان )دریافت می گردد.

11 - مراکر و مؤسسات مجری، برای انجام معادل سازی دروس مجاز به دریافت "N/20 شهریه ثابت" (N تعداد واحدهای معادل سازی شده)می باشد.

12 - شهریه پرداختی دانشجویان ترمی منصرف از تحصیل چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از مهلت حذف و اضافه واحد باشد بازگردانده نمی شود درصورتیکه  زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت حذف واضافه باشد فقط شهریه متغیرآن ترم قابل برگشت است وشهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت می باشد.شهریه پرداختی دانشجویان پودمانی منصرف از تحصیل چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از دو هفته پس از تشکیل کلاسها باشد بازگردانده نمی شود و در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد فقط شهریه متغیرآن  پودمان قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت است.

تبصره : دریافت وجه بابت ترمها و پودمانهای باقیمانده از دانشجویان منصرف از تحصیل توسط مراکز مجاز نیست.

13 - کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و باز نشسته وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی،وزارت آموزش و پرورش،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تابعه و مراکز و مؤسسات آموزش علمی- کاربردی تحت نظارت دانشگاه و همسر و فرزندان آنها از 50%تخفیف شهریه ثابت،متغیر و حق نظارت در طول تحصیل در دانشگاه جامع علمی -کاربردی برخوردار خواهند بود منبع تامین اعتبار تخفیف موضوع این ماده حسب مورد با دستگاههای مربوطه می باشد. 

14 - دانشجویان شاهد ،ایثارگر وتحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی در خصوص پرداخت شهریه از کلیه معافیتها   و تخفیفهای مندرج در آئین نامه های مربوط که به تصویب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری رسیده باشد مطابق ضوابط برخوردار خواهند بود .منبع تامین اعتبار معافیتها و تخفیفهای موضوع این ماده حسب مورد با دستگاههای مربوطه می باشد.

15 - کمیته تعیین شهریه دوره های علمی-کاربردی،متشکل از نمایندگان حوزه معاونتهای مختلف دانشگاه جامع علمی-کاربردی که زیر نظر رئیس دانشگاه انجام وظیفه می نماید.مرجع تشخیص،تبیین،تفسیر مفاد این آئین نامه تدوین دستورالعمل های اجرایی لازم آن می باشد.هرگونه تفسیر که موجبات افزایش تعرفه شهریه های تعیین شده باشد ،فاقد اعتبار خواهد بود.

--------------------------------------------------

مصوبات کمیته شهریه:

 

1 - دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی اجباری استفاده می نمایند مشروط به انکه عدم تشکیل کلاس یا مرخصی اجباری ازسوی دانشگاه/ مرکز آموزشی ابلاغ شده باشد،مشمول پرداخت شهریه ثابت بابت مرخصی تحصیلی در آن ترم/ پودمان  نخواهد شد.

2 - تعرفه اخذ شهریه از دانشجویانی که بعلت تغیر رشته یا انتقال ،همراه با ورودیهای جدید شروع به تحصیل می کنند بر اساس تعرفه ناظر بر دانشجویان جدید الورود می باشد.

3 - در مواردیکه دانشجو به اجبار (بعلت عدم برگزاری ترم/ پودمان توسط مرکز) میهمان یا به مرکز دیگری منتقل گردد.کل شهریه ثابت و متغیر به مرکز مقصد تعلق می گیرد و در صورت انتقال دائم از پرداخت شهریه ثابت به مبدا معاف میگردد.

4 - در صورت انصراف از مهمان شدن برای دوره های ترمی قبل از حذف و اضافه و برای دوره های پودمانی تا 2هفته پس از شروع کلاسها شهریه متغیر دریافتی توسط مرکز مقصد به دانشجو مسترد گردیده ومرکز مبدا شهریه را دریافت می نماید.

5 - با توجه به استعلام مراکز در خصوص نحوه پرداخت شهریه ثابت دانشجویان در پودمان تابستان ،باعنایت به اینکه ارائه پودمان تابستان توسط مراکز اختیاری می باشد و مراکز ملزم به ارائه پودمان نمی باشند،دانشجو مهمان اجباری تلقی نگردیده وشهریه متغیر به مقصد تعلق می گیرد.

6 - با توجه به تغییر ماهیت نحوه ارائه واحدهای کارورزی و هزینه بر بودن اجرای آن ، در صورت ارائه دوره کارورزی در یک ترم یا پودمان مستقل یک شهریه ثابت برای ترم یا پودمان مذکور قابل دریافت است.

7 - چنانچه در ترم تابستان دروسی غیر از واحد کارورزی به دانشجویان ارائه گردد برای دانشجویان ترمی نصف شهریه ثابت و دانشجویانی پودمانی N/8 شهریه ثابت محاسبه می گردد.

8 - هزینه تمدید مدت زمان برای پایان نامه در ترمهای بعد،به میزان N/8 شهریه ثابت و برای دوره پودمانی N/12 شهریه ثابت برای دوره های ترمی قابل پرداخت می باشد.

9 - دریافت شهریه بابت معادل سازی دروس به میزان N/20 شهریه ثابت (N تعداد واحدهای معادلسازی شده ) شامل موارد زیرمی باشد:

- پذیرفته شدگانی که واحدهای قابل معادلسازی را در دانشگاههایی غیر از دانشگاه جامع علمی-کاربردی گذرانده اند.

- در مواردیکه دانشجوی دوره ترمی در دوره پودمانی همان رشته ادامه تحصیل دهد و بالعکس.

- تغییر محل از یک مرکز آموزشی به مرکز دیگر بدون تغییر رشته اخذ شهریه برای معادلسازی ممنوع است.

10 - در خصوص دانشجویانی که بر اساس رای کمیته انضباطی برای یک یا چند نیمسال تحصیلی از تحصیل منع می گردند دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت به مرکز بوده لیکن بعلت عدم شرکت در کلاسها شهریه متغیر پرداخت نمی نماید.

11 - با توجه به اینکه مرکز مبدا پذیرش دانشجو ،مرکزی است که بر اساس اعلام سازمان سنجش دانشجو درآن پذیرفته شدهاست لذا در صورت انتقال در هر ترم /پودمان اعم  از ترم /پودمان اول یا ترمها و پودمانهای بعدی ، به استناد ماده 11آیین نامه اجرایی شهریه دوره های علمی کاربردی دانشجو موظف به پرداخت یک شهریه ثابت به مرکز مبدا بابت حق انتقال می باشد.

12 - دانشجویانی که جهت انجام دور سربازی از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند مطابق ماده 8 آئین نامه اجرایی شهریه دوره های علمی کاربردی مصوب جلسه 23/12/84 هیات امنای دانشگاه یک شهریه ثابت بابت هر ترم/ پودمان مرخصی تحصیلی بپردازند


 

ثبت نام غذا

بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 40
کابران امروز 367
کلیه بازدیدها 392939
دی ان ان evoq