بخشنامه انصراف از تحصیل

1-در خصوص اعمال شهریه دانشجویان اخراجی و انصرافی در سامانه مقرر گردید:

الف – در خصوص دانشجویانی که ترم اول مدارک ارائه نموده اند و مراجعه بعدی نداشته اند مقرر شد مرکز نسبت به لغو ثبت نام ایشان به دلیل عدم مراجعه در سامانه سجاد اقدام نماید بدیهی است در اینصورت فاکتور های صادره در سیستم حذف و مرکز مجاز به دریافت شهریه از دانشجو نمی باشد.

ب – در صورتیکه دانشجو نسبت به ارائه انصراف کتبی به مرکز بعد از ثبت انتخاب واحد(صرفا توسط دانشجو)اقدام نمایند:

-     در صورت ارائه انصراف  قبل از مهلت  حذف و اضافه پرداخت یک شهریه ثابت و حق نظارت مربوطه به دانشجو تعلق می گیرد.

-     در صورت ارائه انصراف بعد از زمان  حذف و اضافه کل شهریه و حق نظارت متعلقه ترم از دانشجو قابل دریافت می باشد.

-     در ضورتیکه دانشجو پس از خاتمه ترم جاری و قبل از شروع ترم آتی تا قبل از تاریخ ثبت نام انصراف خود را اعلام نماید، در صورت تسویه ترمهای قبلی شهریه ای بابت انصراف  به ایشان تعلق نمی گیرد.

-     در صورت عدم مراجعه و ثبت نام دانشجو پس از یک ترم / پودمان یا بیشتر و متعاقب آن، اعلام انصراف دانشجو، فقط شهریه ثابت بابت حق انصراف از دانشجو اخذ می شود، بدیهی است در صورتی که دانشجو پس از خاتمه یک ترم و قبل از شروع ترم جدید انصراف خود را اعلام کند، شهریه بابت انصراف تعلق نمی گیرد.

 

بازدیدکنندگان

کاربران آنلاین 52
کابران امروز 377
کلیه بازدیدها 392951
دی ان ان evoq